PO Module List

Sr. No. FIR No.- FIR Date Name & Address Of PO Under/Section Assign to Officer Register At Photo
1 133-08/11/1985 DEV RAJ S/O TEJ SINGH
KALERA PEECHGAR PS KALERA NEPAL
THE ARMS ACT,25, ASI MANJIT SINGH - 2458/JAL PSOC Div.8 Jalandhar
2 147-28/07/2007 UMED SINGH S/O TEJ SINGH
UDAIPUR BATEARA PS JALARA DISTT UDHEPUR RAJSTHAN
THE NDPS ACT,18, ASI BALWINDER SINGH - 753/jal PSOC Div.8 Jalandhar
3 143-09/09/2009 RAJESH KUAMR S/O NARIND SHAH
KATIHAR V. SUMELI PS FALAK KATIHAR BIHAR
THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,379,420, ASI MANJIT SINGH - 2458/JAL PSOC Div.8 Jalandhar
4 143-09/09/2002 KARAN KUMAR S/O NARAIN SHAH
PURNEA V. BARALA MOHALA THAKAR PURNIYA BIHAR
THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,379,420, ASI BALWINDER SINGH - 753/jal PSOC Div.8 Jalandhar
5 140-03/08/1992 RAJ KUMAR S/O KALAP NATH
GORAKHPUR KUNDWARI PS BEHARAJ GORAKHPUR UP
THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,459,148,149, ASI TARSEM LAL- 3142 JAL. PSOC Div.8 Jalandhar
6 139-30/08/2002 SADIK NAUSHAD BHATT S/O GULAM HUSAIN BHATT
SRINAGAR PIND BOHME TEH SAPOUR SRINAGAR J& K
,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,,379,411,467,468,471, ASI BALWINDER SINGH - 753/jal PSOC Div.8 Jalandhar
7 151-06/07/2006 RAM NANDAN S/O CHOTTA LAL
SAMASTIPUR MALAKPURA DISTT SMASTIPUR BIHAR
THE EXCISE ACT,7, ASI TARSEM LAL- 3142 JAL. PSOC Div.8 Jalandhar
8 151-06/07/2002 RAJ KUMAR S/O BANI DASS
SAMASTIPUR MALAKPUR DISTT SAMASTIPUR BIHAR
THE EXCISE ACT,7, ASI MANJIT SINGH - 2458/JAL PSOC Div.8 Jalandhar
9 151-06/07/2000 NETA LAL S/O BANI DASS
SAMASTIPUR MALAKPUR DISTT SAMASTIPUR BIHAR
THE EXCISE ACT,7, ASI BALWINDER SINGH - 753/jal PSOC Div.8 Jalandhar
10 166-07/09/2010 KAMIL S/O KALIMODEEN
KISHANGANJ BAHADURGANJ V. NATWA PS BAHDARGANJ DISTT KISHANGHAR BIHAR
THE INDIAN PENAL CODE, 1860,THE INDIAN PENAL CODE, 1860,417,376, ASI BALWINDER SINGH - 753/jal PSOC Div.8 Jalandhar
SAANJH Project - Powered By The Traffic Solutions Co.